Vedtægter

Vedtægter
For Ro- og kajakklubben Neystið er vedtaget af den ordinære generalforsamling 9. april 2011.
Seneste ændringer:

 • Den 5.april 2017 på ordinær generalforsamling:(§ 5.1 – bestyrelsens sammensætning)
 • Den 10 april 2018 på ordinær generalforsamling:  Klubbens navn ændret til Ro-og kajakklubben.

§1
Foreningens navn er Ro- og kajakklubben Neystið, hjemmehørende i Ishøj Havn.

§2
Foreningens formål er:

 • At tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke deres interesse for den færøske robåd og anden rosport.
 • At arrangere mindst et årligt ro- og idrætsstævne og deltage i ro stævner med færøske robåde.
 • At udbrede kendskab til og interessen for den færøske robåd og for Færøerne og færøsk folkeliv.
 • I forbindelse med ovennævnte at stille både, bådehus og andre redskaber til rådighed for medlemmerne. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i vedligeholdelse af bådene og klubhuset.

§3
Stk. 1 – Alle interesserede kan blive medlemmer. Aktive medlemmer afgiver en svømme- duelighedserklæring for at kunne fastslå hvornår redningsvest under roningerne er påkrævet.
Stk. 2 – Bestyrelsen indstiller – med behørig begrundelse- til generalforsamlingen, hvem der kan udnævnes til æresmedlem af foreningen.

§4
Det årlige medlemskontingent bliver fastsat af generalforsamlingen. Medlemskontingentet skal være betalt senest før generalforsamlingen. Aktive medlemmer som starter efter 01.07., betaler halvt kontingent.

 

§5
Stk. 1 – “Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 3 medlemmer af bestyrelsen og 1 suppleant skal være færinger eller have tilknytning til Færøerne. Formanden skal være færing eller have tilknytning til Færøerne. Det er bestyrelsens opgave at uddelegere opgaver til medlemmerne og at være dem behjælpelige.”
Stk. 2 – Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, dog således at tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Suppleanterne vælges for to år ad gangen. En i lige år, og en i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 3 – Der vælges 2 revisorer 2 år ad gangen, dog således at en revisor vælges i lige år og en vælges i ulige år.
Stk. 4 – Bestyrelsen er tovholder på regattaen, dog forsøges der at finde en koordinator til regattaen.

§6
Stk. 1 – Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling, der afholdes inden 1. maj, og ekstraordinær generalforsamling, bekendtgøres skriftligt for medlemmerne senest 14 dage forud for afvikling.
Stk. 2 – Bestyrelsen indkalder til generalforsamling.
Stk. 3 – Formanden, et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 4 – Adgang til deltagelse på generalforsamling og/eller ekstraordinær generalforsamling har alle som har interesse herfor, dog er det kun medlemmer som har betalt medlemskontingent i regnskabsåret der har stemmeret, hvert medlem som har betalt kontingent har 1 stemme.

§7
Bestyrelsen bekendtgør ved opslag i klubhuset en fortegnelse over foreningens medlemmer.

§8
Den årlige generalforsamling bliver indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af medlemskontingent og budget
 7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af Suppleanter
 9. Valg af Revisorer
 10. Valg af udvalg
 11. Eventuelt

§9
Regnskabet følger kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsesdagen den 10. oktober 1987 til 31. december 1988. Regnskabet skal være afsluttet, revideret og udsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.

§10
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer, dog således, at kassereren har fuldmagt til at afregne indtægter og udgifter vedrørende den løbende drift. Derudover kan to bestyrelsesmedlemmer i forening tegne foreningen.
Investeringer, der overstiger 50.000,- kr., skal forelægges generalforsamlingen.

§11
Bestyrelsen informerer om sin mødevirksomhed ved referater og beslutninger offentliggjort i klubhuset eller ved sin PR-virksomhed hurtigst muligt efter bestyrelsesmøder.

§12
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst halvdelen af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor på ordinær generalforsamling.

§13
Opløses foreningen, tilfalder dens aktiver idræts- og ungdomsarbejdet i Ishøj Kommune.